Административно право

Административно право

Нарушаването на принципите на административния процес води до правна възможност за оспорване на административни актове по административен и/или съдебен ред. Процесуална предпоставка за предявяване на оспорването е наличието на пряк и личен интерес, тоест “засягане” на лицата от административните актове, като под правен интерес се разбира невъзможността субектът по друг начин освен по пътя на съдебното оспорване да премахне или предотврати пораждането на неблагоприятни правни последици за права и задължения, които се съдържат в диспозитива на акта. Личният интерес може да бъде и морален такъв.

Адвакатска кантора Людмила Митова може да осигури защита срещу незаконосъобразни административни актове. Защитата се осигурява чрез подаване на жалба в строга процесуална форма пред горестоящ административен орган или направо пред съда.
Клиентите следва да знаят, че по административен ред може да се оспорва незаконосъобразността и целесъобразността на издадения административен акт, както и че по този ред може да се оспори съдържание на документ.
По съдебен ред остава открита единствено възможността да се оспори незаконосъобразността на административния акт.

Клиентите ни имат право да знаят, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни и пропускането им води до погасяване на правото на жалба. В тази връзка не трябва да се забравя, че административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

Когато порокът е нищожност, оспорването е без ограничение във времето.
Със споразумение може да се замести или обезсили административен акт, съответно пред административния орган или съд, като дружеството може да съдейства за постигане на споразумение.

Допустимо е съединяване на иска за обезщетение с този за отмяна или прогласяване на нищожност на административния.

Кодексът предлага алтернативна възможност, искът за обезщетение да може да се предявява след отмяната на административния акт по съответния ред или заедно с оспорването на административния акт.