Имотни казуси

Адвакатска кантора Людмила Митова е специализирано в предлагането на широк диапазон правни услуги в областта на правото на собственост, както и свързаните с него ограничени вещни права като право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване.

Ние Ви предлагаме:

  • Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;
  • Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;
  • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот или вещни права върху имот;
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;
  • Правна помощ и съвети при осъществяване на необходимите процедури след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи;
  • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права.