Семейно право

Адвокатска кантора Людмила Митова предлага широк кръг от правни услуги в областта на семейното право. Наш водещ принцип е да удовлетворяваме професионално и навременно правните потребности на клиентите. Разбирането на реалните им необходимости, свързани със семейното право, както и предлаганото от нас посредничеството за доброволно уреждане на възникнал спор, създава чувство на удовлетвореност у клиента, както и установяване на дълготрайни отношение с него.

Търсите бракоразводен адвокат?

Ние предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

 • развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • вещноправни искове за собственост след развода;
 • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • спор за родителски права;

Други услуги по семейно правни казуси:

 • режим на лични отношения между родители и деца;
 • заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • пълно и непълно осиновяване;
 • дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.