Трудово право

Трудово право

Адвокатска кантора Людмила Митова предоставя правно обслужване в сферата на трудовото право.
Ние Ви предлагаме:

  • Изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;
  • Правни становища по всички видове трудовоправни въпроси:
  • Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;
  • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;
  • Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
  • Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други.