Начало

Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи по широк кръг от дела.

Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.

Изготвяне на договори, нотариални актове, молби и всякакви други документи.

Учредяване и вписване на всички видове търговци, сдружения, фондации и т.н.

Правна защита и съдействие при преговори, сключване на договори, участие в различни форуми.

Основни области на специализация са спорове за собственост, наследяване, семейно право, дела по Закона за защита от домашното насилие, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право.

Кантората  защитава интересите на военнослужещи по дела, свързани със Зкона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и Правилника за неговото прилагане (полагане на извънреден труд, уволнение и други).

Има голям опит и по разрешаване на казуси, свързани с енергийната ефективност (обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи, паспортизация, извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, ЕСКО договори и т.н. ).

Извършване на пълен и всеобхватен анализ, прилагане на опит и съдебна практика за максимална защита на правата и интересите на клиентите. Изградената система за работа в адвокатската  кантора гарантира конфиденциалност  и експедитивност при водене на делата и наличие на актуална информация за хода на делата. Всяка седмица делата на нашите клиенти се проверяват на място в деловодствата на съдилищата, независимо дали са получени призовка или съобщение от съда, с цел да не се изпуснат съдебни срокове и за да може своевремнно да се реагира за професионално и прецизно изготвяне на документи до съда.